Informacja

Informujemy, że w dniu 7 listopada 2019r. została podjęta uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. z siedzibą w Kwidzynie (dalej Spółka Przejmująca) oraz przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników IMPRIMUS Sp.  z o.o. z siedzibą w Laskowicach (dalej Spółka Przejmowana) o połączeniu w/w spółek poprzez przejęcie, zgodnie z art. 492 § 1 pkt. 1 k.s.h., tj. poprzez przeniesienie całego majątku …