Wykonanie umowy nabycia udziałów Imprimus Spółka z o.o. z siedzibą w Laskowicach

Zarząd PPH KOMPAP SA z siedzibą w Kwidzynie, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 32/17 z dnia 21 grudnia 2017r. sporządzonego w oparciu o treść § 5 ust. 1 pkt. 1 oraz § 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji …