Informacja

Informujemy, że w dniu 7 listopada 2019r. została podjęta uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. z siedzibą w Kwidzynie (dalej Spółka Przejmująca) oraz przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników IMPRIMUS Sp.  z o.o. z siedzibą w Laskowicach (dalej Spółka Przejmowana) o połączeniu w/w spółek poprzez przejęcie, zgodnie z art. 492 § 1 pkt. 1 k.s.h., tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą. Połączenie nastąpi z dniem wpisania przez Sąd Rejestrowy połączenia do rejestru Spółki Przejmującej. Data rejestracji połączenia to 31 grudnia 2019r.

Siedziba spółki Przejmującej zostanie przeniesiona do Laskowic i będzie się mieściła w dotychczasowej siedzibie spółki IMPRIMUS Sp. z o.o., tj. przy ul. Parkowej 56.

Stosownie do treści art. 494 § 1 k.s.h. spółka Przejmująca wstępuje z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej. Tym samym Spółka Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP S.A. z siedzibą w Kwidzynie stanie się w dniu połączenia następcą prawnym pod tytułem ogólnym spółki przejmującej, tj. IMPRIMUS Spółki z o.o. z siedzibą w Laskowicach i będzie w pełnej rozciągłości kontynuowała dotychczasową działalność Spółki przekształcanej.

Zapraszamy na stronę spółki: www.kompap.pl