Wykonanie umowy nabycia udziałów Imprimus Spółka z o.o. z siedzibą w Laskowicach


Zarząd PPH KOMPAP SA z siedzibą w Kwidzynie, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 32/17 z dnia 21 grudnia 2017r. sporządzonego w oparciu o treść § 5 ust. 1 pkt. 1 oraz § 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, obejmującego informację o nabyciu aktywów znacznej wartości w postaci udziałów Spółki Imprimus Spółka z o.o. z siedzibą w Laskowcach, niniejszym informuje, że w dniu 28 lutego 2018r. PPH KOMPAP SA zapłacił na rzecz Sprzedającego – AURELIUS WK One GmbH, pozostałą część ceny w wysokości 4.000.000 zł. Zakup został sfinansowany w części ze środków własnych PPH KOMPAP S.A., zaś w części z pożyczek udzielonych przez akcjonariuszy emitenta.
W związku z powyższym Umowa zbycia udziałów z dnia 21 grudnia 2017r., której dotyczył w/w raport bieżący nr 32/2017 została w całości wykonana.